Zatrzymała mnie policja za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu ? Co mi za to grozi ?

STAN PO SPOŻYCIU ALKOHOLU

Obok stanu nietrzeźwości w literaturze, a także w art. 87 k.w., wskazuje się na tzw. stan po użyciu alkoholu. Stan taki - zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - ma miejsce wówczas, gdy stwierdzono zawartość alkoholu mieszczącą się w przedziale pomiędzy 0,2 a 0,5 promila we krwi albo pomiędzy 0,1 a 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.

Wartości niższe od wskazanych tutaj dolnych granic obejmują dostatecznie duży margines bezpieczeństwa przy ustalaniu stanu po użyciu alkoholu, uwzględniający różne czynniki i okoliczności (np. tzw. zawartość alkoholu fizjologicznego, błąd laboratoryjny itp.).

Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.
§ 1a. (5) Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.
§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.
§ 3. (6) W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.
§ 4. (7) W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

Kto w takim stanie kieruje pojazdem, popełnia wykroczenie zagrożone karę aresztu, grzywną do 5000 zł i czasowym zatrzymaniem prawa jazdy.

Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy. Okres biegu zakazu rozpoczyna się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zwrotu blankietu prawa jazdy. Do chwili zwrotu blankietu prawa jazdy zakaz nie biegnie. Jeśli okres zakazu trwał dłużej niż 1 rok przed zwrotem dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów mechanicznych osoba taka musi przejść kontrolne sprawdzenie kwalifikacji przystępując do stosownego egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

STAN NIETRZEŹWOŚCI

§ 16. Stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy:
1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Wprowadzenie do definicji stanu nietrzeźwości zwrotu prowadzi do odnosi się do kierujących, którzy bezpośrednio przed prowadzeniem pojazdu spożywali alkohol, który nie zdążył jeszcze w całości przeniknąć do krwiobiegu.

Słowa "prowadzi do" pozwalają na przyjęcie, że sprawca był w stanie nietrzeźwości, jeśli spożył taką ilość alkoholu, który po pełnej absorpcji spowoduje przekroczenie progu nietrzeźwości.

Z punktu widzenia prawa całkowicie nieistotny jest wpływ jaki alkohol wywarł na organizm ludzki.

Są trzy podstawowe metody badania stanu nietrzeźwości:
- badanie wydychanego powietrza
- badanie krwi
- badanie moczu

Z uwagi na dokładność wyniku najbardziej miarodajne jest badanie krwi. Krew do badania pobiera się w ilości około 5 cm3 przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku. Krew może pobrać tylko lekarz lub inny pracownik medyczny.\

Podstawę odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi art. 178a kk. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. (132) (uchylony). § 3. (133) (uchylony).
§ 4. (134) Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy uchylającą § 2)

Należy podkreślić, że odpowiedzialność za ten czyn może ponosić nie tylko osoba kierująca pojazdem, ale również współsprawca, podżegacz lub pomocnik. Pasażer lub każda inna osoba zachęcając lub godząc się na picie wódki przez kierowcę a następnie dopuszczając go do prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości popełnia przestępstwo w formie podżegania lub pomocnictwa do art. 178a. Przestępstwo opisane w § 1 może być popełnione w każdym miejscu, w którym odbywa się ruch pojazdów. Nie musi więc to być droga publiczna.

Kara
Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Oprócz tego sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres od 1 roku do lat 10.

Jeśli kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości sprawca spowodował wypadek w którym są zabici lub ranni sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Oprócz powyższego sąd orzeka również świadczenie pieniężne na rzecz instytucji lub organizacji społecznej zajmujących się pomocą ofiarom wypadków drogowych.

Ponadto w przypadku zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia bądź ograniczenia wolności, istnieje również możliwość orzeczenia środka karnego przewidzianego w art. 44 § 2 k.k., tj. przepadku pojazdu jako narzędzia służącego do popełnienia przestępstwa. Prowadzący postępowanie mają również możliwość dokonać zabezpieczenia samochodu, którym poruszaj się sprawca, na poczet grożących mu majątkowych środków karnych art. 46§1 k.k., art. 47 § 3 k.k. i ewentualnie art. 44 § 2 k.k.

Okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
Okres biegu zakazu rozpoczyna się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zwrotu blankietu prawa jazdy.
Do chwili zwrotu blankietu prawa jazdy zakaz nie biegnie.

Jeśli okres zakazu trwał dłużej niż 1 rok przed zwrotem dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów mechanicznych osoba taka musi przejść kontrolne sprawdzenie kwalifikacji przystępując do stosownego egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Czy jest możliwe ubieganie się o skrócenie zakazu?
Nie. Środka karnego orzeczonego za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości nie można skrócić.

lubie-ELS

Nowa oferta!

Twój osobisty Dział prawny 299 zł brutto/m-c

⇒ Pakiet PRIVATE MINI ⇐