Jak wymeldować osobę, która już nie mieszka z nami w mieszkaniu ?

Wniosek o wymeldowanie można złożyć nawet na drugi dzień po opuszczeniu miejsca zamieszkania przez osobę, która nie wymeldowała się. Pokutujące w urzędach przekonanie o "3 miesiącach od opuszczenia" czy inne terminy to mit nie znajdujący uzasadnienia w prawie, ponieważ
Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych art. 15 stanowi:
1.Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Należy przypomnieć, że tolerowanie fikcji meldunkowej jest wykroczeniem zgodnie z art. 147 Kodeksu Wykroczeń:
§ 2. Kto, będąc do tego obowiązany, nie zawiadamia właściwego organu o niedopełnieniu przez inną osobę ciążącego na niej obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Zatem po stwierdzeniu takich okoliczności, składamy następujące podanie:

"Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wymeldowania w trybie administracyjnym

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. - Dz.U. Nr 98, poz. 1071) oraz art. 15 pkt. 2 Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z dnia 25 lipca 2006 r. - Dz.U. Nr 139, poz. 993), wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie wymeldowania w trybie administracyjnym zameldowanej .

Fakt, że jestem właścicielem tego domu (mieszkania), jest znany urzędowi, ponieważ otrzymałem decyzję w sprawie podatku od tej nieruchomości, więc odstępuję od dowodu na podstawie art. 77 § 4 w związku z art 220 § 1 KPA. Zgodnie z posiadanymi informacjami, wyżej wymieniona osoba tam od dawna nie zamieszkuje, gdyż dobrowolnie opuściła mieszkanie i zamieszkuje w nieznanym mi miejscu.

W załączeniu przekazuję potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta" Podpis"

Składamy pismo wraz z załącznikiem w kancelarii np. urzędu gminy, a na kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu. Rachunek bankowy znajdujemy na stronie właściwego urzędu gminy i robimy internetem przelew, w banku lub na poczcie - wpisujemy tytuł przelewu: "opłata skarbowa za wszczęcie postępowania administracyjnego o wymeldowanie" Kopie tego przelewu dołączamy do naszego podania.

Co dalej, jeśli nic się nie dzieje, lub urząd wysyła różne dziwne pisma?

Organ administracji publicznej jest zobowiązany wydać decyzje w tej sprawie i zgromadzić materiał dowodowy. Często jednak urzędnikom się nie chce i dlatego różnymi pismami przerzucają własne obowiązki na stronę, by rękami strony zebrać materiał dowodowy.

Jeśli jednak w ciągu 30 dni nie zapada decyzja administracyjna - tzn. nie otrzymamy pisma o nazwie "decyzja, a na dole nie ma napisane, że służy nam odwołanie", to możemy ponaglić urząd do działania.

W tym celu piszemy do Urzędu Wojewody właściwego dla danego województwa, pismo o następującej treści:

"Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie Na podstawie art. 37 § 1 KPA składam zażalenie na na przewlekłe prowadzenie postępowania i niezałatwienie sprawy przez Burmistrza . Dnia złożyłem podanie o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania . Do dnia dzisiejszego organ nie wydał w tej sprawie decyzji administracyjnej, czym naruszył zasadę zapisaną w art. 35 § 1 KPA. W załączeniu przekazuję kopię mojego podania wraz z potwierdzeniem złożenia go w kancelarii urzędu gminy dnia Podpis"

Podanie te wysyłamy listem poleconym bezpośrednio na adres wojewody lub zanosimy osobiście do kancelarii urzędu wojewody, a na kopii podania uzyskujemy wtedy potwierdzenie wpływu. Jako załącznik do tego pisma, dołączamy kopię naszego pierwszego podania, które złożyliśmy miesiąc wcześniej w urzędzie gminy.

W razie sytuacji, gdy organ nic nie robi lub robi coś, ale bardzo przewlekle i opieszale, mamy prawo złożyć skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

lubie-ELS

Nowa oferta!

Twój osobisty Dział prawny 299 zł brutto/m-c

⇒ Pakiet PRIVATE MINI ⇐