×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 529.

Na co należy uważać zawierając umowę najmu lokalu?

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Ustawa z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz.266 ze zm.).

Umowa najmu lokalu co do zasady nie musi zostać zawarta w formie szczególnej. Zgodnie z art. 660 KC Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nie oznaczony. Dodatkowo najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nie oznaczony. Jednak dla bezpieczeństwa zarówno wynajmującego oraz najemcy warto sporządzić umowę.

Zawierając umowę najmu lokalu należy ją uważnie przeczytać. Doprecyzować pojęcia niesprecyzowane. Dodatkowo warto sprawdzić czy osoba wynajmująca mieszkania jest jego właścicielem. Można to sprawdzić na rządowej stronie www.ekw.ms.gov.pl wpisując numer księgi wieczystej nieruchomości.

Należy sporządzić protokół zdawczo odbiorczy zawierający najlepiej jak najwięcej szczegółów dotyczących stanu mieszkania oraz jego wyposażenia. Dodatkowo dobrym wyjściem jest obfotografowanie całego lokalu. Pozwoli nam to na zabezpieczenie się przed bezpodstawnymi oskarżeniami właściciela dotyczącymi złego stanu nieruchomości podczas zdawania lokalu.

Umowa najmu lokalu powinna zawierać:

- Datę oraz miejscowość gdzie podpisano umowę

- Strony umowy z pełnymi danymi osobowymi

- Określenie lokalu który jest wynajmowany oraz deklaracje wynajmującego, że jest on właścicielem nieruchomości (lub w przypadku pośredników wynajmujących mieszkanie pełnomocnictwo wystawione przez właściciela)

- Określenie kaucji

- Określenie czynszu

- Określenie która ze stron ponosi koszty zużytych mediów

- Czas trwania najmu (chyba, że umowa została zawarta na czas nieokreślony)

- Okres wypowiedzenia

- Termin wpłacania czynszu wynajmującemu

- Oświadczenie wynajmującego, że nie może bez uprzedniego poinformowania najemcy wizytować lokal.

 

Warto podczas wpłacania kaucji w postaci gotówki napisać deklaracje w której wynajmujący oświadcza, że przyjął kaucje.

lubie-ELS

Nowa oferta!

Twój osobisty Dział prawny 299 zł brutto/m-c

⇒ Pakiet PRIVATE MINI ⇐