Ogólne warunki świadczenia usług

 1. PRZEDMIOT UMOWY.

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług (dalej zwane „OW”) stanowią integralną część Umowy o świadczenie Usług (zwaną dalej „Umową”) zawartą między Klientem a Expert Legal Service PL sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000493116 i określają zasady świadczenia usług, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, warunki zawierania i tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2 Na warunkach i zgodnie z postanowieniami Umowy i OW Spółka zobowiązuje się świadczyć Usługi określone według załącznika nr 1 na rzecz Klientów.

1.3 Postanowienia OW są wiążące dla Stron, jeśli Strony w odrębnej umowie nie ustalą odmiennie swoich praw i obowiązków.

2. DEFINICJE.

2.1 Jeśli z treści nie wynika inaczej, przez użyte w OW określenia należy rozumieć:

 1. Ogólne Warunki Świadczenia Usług („OW”) - niniejszy dokument, określający zasady świadczenia Usług przez Spółkę;
 2. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta na podstawie niniejszych OW między Klientem a Spółką wraz ze wszystkimi Załącznikami stanowiącymi jej integralną cześć;
 3. Spółka -  Expert Legal Service PL sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 5, 50-079 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000493116, NIP: 897-179-39-93 , REGON 022290794, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, wpłacony w całości;
 4. Klient -osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła umowę o świadczenie usług ze Spółką na cele niezwiązane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lubosoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej o której mowa w art. 331 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93), która zawarła Umowę ze Spółką na cele związane z działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5.  Użytkownik – Klient korzystający z Serwisu;
 6.  Pakiet Usług – zestaw wybranych Usług szczegółowo określony w załączniku nr 1;
 7.  Usługa –  jedna ze świadczonych usług przez Spółkę szczegółowo określona w załączniku nr 1 lub indywidualnie uzgodniona z Klientem;
 8.  Załączniki – dokumenty wchodzące w skład Umowy stanowiące jej integralną część;
 9. Indywidualny Numer – numer nadawany Klientowi przez Spółkę, w celu weryfikacji tożsamości Klienta podczas świadczenia Usług związanych z niniejszą Umową,
 10. Serwis – zespół rozwiązań i narzędzi technicznych oraz organizacyjnych służących do obsługi Klientów przez Spółkę w celu realizacji Umowy.
 11. Aktywacja Usługi – proces polegający na umożliwieniu Klientowi świadczenia usług, po przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do korzystania z Usług;
 12. Dystrybutor – osoba zajmująca się sprzedażą produktów Spółki;
 13. Zamówienie – zamówiony przez Klienta Pakiet Usług wraz z wybranymi Usługami;
 14. Okres Rozliczeniowy okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Użytkownika wobec Spółki z tytułu świadczonych Usług oraz innych usług, rozpoczynający i kończący się w dniach miesięcy kalendarzowych wskazanych przez Spółkę w Umowie lub wystawionej fakturze VAT.

 

3. ZAWARCIE UMOWY.

3.1. Zawarcia Umowy z Klientem może zostać dokonane:

1) osobiście przed dystrybutorem,

2) korespondencyjnie,

3) za pomocą Serwisu,

4) w inny wskazany przez Spółkę sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

3.2. Zawarcie Umowy następuje przez zaakceptowanie przez Klienta OW oraz złożenie zamówienia na Usługi oferowane przez Spółkę.

3.3. Za rozpoczęcie świadczenia usług uważa się moment zaksięgowania zapłaconej ceny za Zamówienie na rachunku bankowym Spółki, o ile Strony w odrębnej umowie nie ustalą odmiennie tego momentu.

 

4. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU.

4.1 Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

4.2 Serwis umożliwia dokonanie aktywacji Usługi.

4.3. W celu korzystania z Serwisu Klient musi posiadać odpowiednie urządzenie (laptop, komputer, smartfon, tablet), oprogramowanie (właściwa przeglądarka internetowa) oraz dostęp do internetu. Przeglądarka powinna akceptować pliki cookie.

5. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SPÓŁKĘ.

5.1 Konsultacje telefoniczne – usługa polega na udzieleniu Klientowi porady prawnej bezpośrednio podczas trwającej rozmowy telefonicznej, o ile zakres porady nie wymaga udzielenia konsultacji pisemnej. Konsultacje telefoniczne nie są limitowane.

5.2 Konsultacje pisemne – usługa jest świadczona za pomocą środków porozumiewania się na odległość i polega na analizie prawnej dokumentów, pisemnej porady prawnej, przygotowywaniu wzorów pism i wniosków, windykacji przedsądowej, sporządzaniu stanowisk i opinii prawnych w zakresie i wymiarze wynikającym z zawartej z Klientem umowy. Usługa jest świadczona po uprzednim poinformowaniu Klienta o czasie niezbędnym do wykonania konsultacji pisemnej.

5.3 Usługi dodatkowe – Klient może zlecić Spółce na podstawie odrębnej umowy świadczenie usług dodatkowych, a w szczególności:

 • Analizę prawną dokumentów,
 • Przygotowywanie wzorów pism i wniosków,
 • Windykację przedsądowa,
 • Pisemne porady prawne,
 • Opiniowanie dokumentów,
 • Ocena ryzyka wystąpienia na drogę sądową,
 • Wsparcie w negocjacjach,
 • Informacje w zakresie właściwości urzędów i instytucji,
 • Przegląd zmian w ustawodawstwie z wybranej dziedziny prawa,
 • Konsultacje dotyczące sposobu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • Reprezentacja w sądzie,
 • Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta Klienta,
 • Pomoc w rejestracji podmiotu gospodarczego,
 • Wysłanie wezwania w imieniu Klienta.

5.4 Spółka może odmówić konsultacji niezgodnej z prawem lub naruszającej niniejsze warunki świadczenia usług.

 

6. REKLAMACJE.

6.1 Klient ma prawo składać reklamacje w związku z świadczeniem usług przez Spółkę listem poleconym na adres Spółki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pojawienia się okoliczności dotyczących reklamacji. Spółka rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia dostarczenia reklamacji.

6.2 W przypadku zgłoszenia reklamacji po terminie Spółka może odstąpić od rozpatrzenia reklamacji.

6.3 Składając reklamacje Klient jest zobowiązany podać:

- imię, nazwisko lub nazwę firmy spółki;

- adres do korespondencji;

- przedmiot reklamacji;

- żądanie Użytkownika.

7. DANE OSOBOWE.

7.1 Spółka oświadcza, że dane osobowe Klientów będą przechowywane i przetwarzane przez Spółkę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych.

7.2 Spółka oświadcza, że ogranicza wykorzystywanie oraz zbieranie danych Klientów do niezbędnego, minimalnego poziomu.

7.3 – Spółka oświadcza, że nie będzie korzystała z uzyskanych danych osobowych w sposób inny niż na potrzeby świadczenia usług dla Klientów.

8. PRAWA AUTORSKIE.

8.1 Spółka jest właścicielem Serwisu www.els24.eu. Wszystkie treści zawarte na stronie są chronione prawem autorskim i stanowią wyłączną własność Spółki.

8.2 Użytkownik może korzystać z treści udostępnionej dla niego przez Spółkę wyłącznie w zakresie przewidzianym w Zamówieniu.

9. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW.

9.1 Klient, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub zawarł umowę na odległość, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zawodową, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

10. ZMIANY OGÓLNYCH WARUNKÓW.

10.1 Zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług, będą obowiązywały Użytkownika po upływie 14 dni od momentu otrzymania informacji o dokonaniu zmian.

10.2 Użytkownik ma prawo w terminie 14 dni od momentu otrzymania informacji o zmianach rozwiązać Umowę. W celu rozwiązania Umowy Użytkownik jest zobowiązany wysłać stosowne pismo na adres siedziby Spółki.

11. CZAS TRWANIA UMOWY.

11.1 Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub czas określony dwunastu miesięcy.

11.2 W przypadku zawarcia Umowy na czas określony dwunastu miesięcy, gdy Klient nie złoży pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przed upływem okresu obowiązywania, Umowa zostaje każdorazowo przedłużona na kolejne dwanaście miesięcy.

11.3 Spółka może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia Klienta w płatności trwającego dłużej niż 30 dni.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

12.1 Klient zobowiązany jest każdorazowo informować Spółkę o zmianie swoich danych wprowadzonych w celu korzystania z Usług. W przypadku takiej zmiany i niepoinformowania o tym fakcie Spółki , wszelkie czynności Spółki bazujące na niewłaściwych danych uważa się za wykonane prawidłowo.

12.2 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

---

Data obowiązywania od dnia 1 stycznia 2014 roku

Usługa ELS to profesjonalna, szybka 24-godzinna telefoniczna pomoc prawna w niespodziewanych sytuacjach, we wszystkich kwestiach prawnych dotyczących zarówno spraw cywilnych, jak i prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej. Infolinia prawna 800 007 101

Partnerzy

Nowa oferta!

Twój osobisty Dział prawny 299 zł brutto/m-c

⇒ Pakiet PRIVATE MINI ⇐